Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Ochrana údajov
Nevyhnutné
Výkonnostné
Ostatné
Privacy Policy
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prechádzaní webovou stránkou. Z týchto súborov cookie sa vo vašom prehliadači ukladajú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webovej stránky.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako používate túto webovú stránku, na ukladanie preferencií používateľov a na poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie sa vo vašom prehliadači uložia iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť deaktivovať tieto súbory cookie. Deaktivácia niektorých z týchto súborov cookie však môže mať vplyv na vašu skúsenosť s prehliadaním.
Nevyhnutné
Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom.

Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
Funkčné
Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.
Analytika
Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.
Výkon
Výkonnostné cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webových stránok, čo pomáha zlepšovať užívateľskú skúsenosť pre návštevníkov.
Reklama
Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane.
Ostatné
Ostatné nekategorizované súbory cookie sú tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zatriedené do kategórie.
Naskenujte EAN kód
Úvod E-Shop kveta@kveta.sk 0904 909 514

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

I.                   Základné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, kedy na jednej strane je spoločnosť:

KVETA, s.r.o.

Zapísaná v ORSR OS Trenčín, vl. Č. 13586/R

So sídlom: Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 36 326 844

Email: kveta@kveta.sk

Tel. č. +421 904 909 514

(ďalej len "Predávajúci") a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len "Kupujúci").

 

Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť KVETA, s.r.o.

 

Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

 

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

Podnikateľom sa rozumie:

·                     osoba zapísaná v obchodnom registri,

·                     osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

·                     osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

·                     osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke alebo registrácii svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Registráciou sa rozumie zaevidovanie údajov Kupujúceho v informačnom systéme Predávajúceho za účelom ich prípadného opätovného použitia pri ďalšom nákupe. Registráciu je možné vykonať buď prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke Predávajúceho v sekcii "Registrácia" https://kveta.sk/prihlasenie.html, alebo priamo v predajni prostredníctvom registračného panela. Za správnosť údajov v registrácii zodpovedá Kupujúci.

Pred nákupom v predajni v časti označenej „Veľkosklad“ je potrebné vykonať registráciu. Nákup v časti označenej „Veľkosklad“ je povolený len zaregistrovaným Kupujúcim podnikateľom. Oprávnenie na nákup má osoba poverená na nákup určená pri registrácii (majiteľ živnosti, konateľ a pod.) a osoby zapísané majiteľom registrácie. Deti do 15 rokov majú vstup zakázaný. Kupujúci spotrebiteľ môže nakupovať v časti označenej „Kvetinárstvo“ a to bez registrácie.

Pred nákupom prostredníctvom eshopu nie je potrebné vykonať registráciu, Predávajúci to však Kupujúcemu odporúča.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť registráciu Kupujúcemu v prípade jednania, ktoré je možné posudzovať ako nekorektné a porušujúce obchodnú spoluprácu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 

II.                 Prevádzková doba

 

Otváracia doba predajne je uvedená na webovej stránke Predávajúceho v sekcii https://kveta.sk/kontakt.html a na vstupe do predajne.

V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby eshopu.

 

III.              Ceny

 

Pri nákupe v predajni sú na cenovkách uvedené 2 ceny: Cena 1 a Cena 2.

Cena 1 je poskytovaná stálym zákazníkom, floristom a aranžérom.            

Cena 2 je určená pre ostatné fyzické a právnické osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre Cenu 1.

Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť Cenu 1 a zľavu z tejto ceny v závislosti od obratu, ktorý Kupujúci dosiahne u Predávajúceho za kalendárny rok. Podmienky zľavného programu sú dostupné v predajni a na webovej stránke Predávajúceho v sekcii Klientská zóna – obrat https://kveta.sk/obrat.html, kde prihlásený Kupujúci nájde aj informáciu o svojej aktuálnej zľave.

Pri nákupe v predajni sa zľava odpočítava z Ceny 1 pre položky, ktoré majú na cenovkách označenie „ – ZĽAVA“.

Pri nákupe v eshope sa po prihlásení zobrazujú pre jednotlivé položky Kupujúcemu ceny zohľadňujúce jeho aktuálnu zľavu.

Predávajúci si vyhradzuje právo znížiť alebo odobrať Kupujúcemu zľavu v prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúr vystavených Kupujúcemu.

 

IV.              Doklad o zakúpení

 

Dokladom o zakúpení je doklad z elektronickej registračnej pokladnice alebo faktúra.

Vytvorením registrácie Kupujúci súhlasí s tým, že mu budú dokumenty (vrátane faktúry) zasielané na emailovú adresu uvedenú v registrácii, takto odoslané dokumenty budú považované za Kupujúcim prevzaté a plne nahrádzajú podpísanú tlačenú formu dokumentov. Kupujúcemu sú dokumenty dostupné aj po prihlásení do jeho klientskej zóny v časti „doklady“.

 

V.                Podmienky nákupu v eshope

 

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnuté v čl. V.A VOP, Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov, Dodacie podmienky uverejnené na webovej stránke Predávajúceho a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných partnerov Predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Doklad o zakúpení dostane Kupujúci ako prílohu emailu potvrdzujúceho odoslanie objednávky na emailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch pri odoslaní objednávky, s čím Kupujúci súhlasí.

 

V.A        Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

 

Predávajúci Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (prostredníctvom eshopu Kupujúceho) platia nasledujúce ustanovenia:

 1. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Predávajúcim uvádzané s DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady objednávky;
 2. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Predávajúceho, na emailovú adresu Predávajúceho, oznámiť osobne v predajni Predávajúceho s použitím Formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP;
 3. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 7, bod 6 Zákona č.102/2014 Z.z, v znení neskorších predpisov, najmä v prípade zmluvy o:
  1. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  2. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  3. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 4. v prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom bežnej pošty;
 5. zmluva, resp. príslušná faktúra alebo dodací list bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho, pričom Kupujúci má k týmto údajom tiež prístup vo svojej klientskej zóne v časti „doklady“;
 6. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez email kveta@kveta.sk, príp. sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;
 7. jeho kontaktným telefónnym číslom je tel. č. +421 904 909 514,  kontaktnou emailovou adresu je kveta@kveta.sk.

 

V.B        Kúpna zmluva

 

1.   Uzavretie kúpnej zmluvy 

K vytvoreniu objednávky dištančným spôsobom dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar do košíka a odošle objednávku. Kupujúci môže meniť požadovaný tovar v košíku, spôsob dopravy a spôsob úhrady do momentu, kým záväzne potvrdí objednávku. Kupujúci je povinný skontrolovať a zodpovedá za všetky údaje, ktoré pri vytváraní objednávky uviedol. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky vytvorenej Kupujúcim zo strany Predávajúceho, pričom za prípadné chyby prenosu dát Predávajúci nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

 

2.   Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záväznú objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu uvedenú v tejto objednávke v čo najkratšom termíne. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu Kupujúci poskytol, bude využívať iba k účelom, ktoré súvisia so službami internetového obchodu https://kveta.sk/eshop.html a že ich neposkytne žiadnej tretej osobe, pokiaľ to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávok.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie záväznej objednávky, pokiaľ je doručovacia adresa zjavne pochybná. O tomto odmietnutí zašle informáciu na emailovú adresu Kupujúceho. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej prijatia Predávajúcim. Ak Kupujúci nesplnil svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, Predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto Kupujúceho. Predávajúci môže zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedováža alebo je dlhodobo nedostupný.

Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane poplatkov za poštovné. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databáze zákazníkov https://kveta.sk/eshop.html, pokiaľ nevykonal žiadnu objednávku, a to na základe emailovej žiadosti.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak Predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dojednané, je kúpna zmluva uzavretá aj na nadbytočné množstvo, ibaže to Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Predávajúci odovzdá Kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení. Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, Predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará Predávajúci tovar na prepravu.

3.   Ceny

Všetky ceny sú zmluvné, konečné, tzn. vrátane daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, zobrazované s alebo bez DPH podľa voľby Kupujúceho v užívateľskom nastavení; to sa netýka prípadných poplatkov   za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému či pochybenia personálu. V takom prípade je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal email potvrdzujúci jeho objednávku, o čom Predávajúci Kupujúceho informuje. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä, avšak nie výlučne, nasledujúce prípady:

           a.   cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu či obvyklú cenu tovaru);

           b.   pri cene tovaru chýba alebo je naviac jedna či viac číslic. 

4.   Prechod nebezpečenstva škody

Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Predávajúci umožnil nakladať.

Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

Omeškaním Kupujúceho s prevzatím veci vzniká Predávajúcemu právo vec po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom predať potom, čo Kupujúcemu poskytol dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

5.   Zodpovednosť Predávajúceho

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal:

            a.    má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo

                   výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;

            b.    sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Predávajúci uvádza;

            c.    je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

            d.    vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;

            e.    ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

            f.     Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch

                   mesiacov od od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

                   I.     veci označenej ako „ozdoba“ predávanej za nižšiu cenu pre vadu, za ktorú bola nižšia cena dojednaná;

                   II.    opotrebenia veci spôsobeného jej obvyklým užívaním;

                   III.   pri použitej veci vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo

                   IV.    vady vyplývajúcej z povahy veci;

                   V.     vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia (črepníkové kvety a rastliny, rezané kvety).

       Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok.

g.    Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vady tovaru stanovená odlišne, v súlade s Reklamačným

       poriadkom s čím Kupujúci podnikateľ súhlasí.

Právo z vadného plnenia Kupujúcemu neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je Predávajúci zaviazaný, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Porušenie zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim podnikateľom ako i záruka za akosť sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.

 

V.C        Objednávanie a doručenie

 

Každá objednávka musí obsahovať: v prípade Kupujúceho spotrebiteľa meno Kupujúceho a presnú poštovú adresu, v prípade Kupujúceho podnikateľa jeho názov, kontaktnú osobu, fakturačnú adresu, IČO, IČ DPH, ďalej musí objednávka obsahovať telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob úhrady.

Objednávať je možné prostredníctvom eshopu a to ako registrovaný alebo neregistrovaný užívateľ.

Predávajúci odporúča Kupujúcemu vykonať objednávky cez eshop prostredníctvom registrovaného profilu Kupujúceho, po vykonaní objednávky mu odporúča odhlásiť sa zo svojho profilu.

Kupujúci bude o odoslaní objednaného tovaru informovaný prostredníctvom emailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v objednávke. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia závisí od logistických možností dopravcov.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody na tovare spôsobené pri jeho preprave. Preto odporúča Kupujúcemu pri doručení dopravcom skontrolovať stav zásielky (počet balíkov, ich neporušenosť) a v prípade zjavného poškodenia odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pri osobnom odbere v predajni je Kupujúci povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí a akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia bezodkladne nahlásiť obsluhe.

 

V.D        Platobné a dodacie podmienky

 

Aktuálny zoznam platobných a dodacích metód je dostupný v samostatnom dokumente Dodacie podmienky.

Pri objednávke sú Kupujúcemu na webe v dodacích podmienkach ponúknuté len možnosti dopravy a platby, ktoré zohľadňujú vlastnosti nakupovaného tovaru (najmä jeho objem a hmotnosť) s ohľadom na limity pre jednotlivé druhy dopravy stanovené dopravcami.

 

V.E        Odstúpenie od zmluvy

 

1.   Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim spotrebiteľom

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v lehote 14 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:

 1. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
 2. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy podľa § 7, bod 6 Zákona č.102/2014 Z.z, v znení neskorších predpisov, najmä v prípade zmluvy o:

 1. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Predávajúci umožňuje Kupujúcemu spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného vzorového Formulára pre odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto VOP, a to tak, že Predávajúci potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:       

                                                                         KVETA, s.r.o.

                                                                         Trenčianske Stankovce 1

                                                                         913 11

Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak má Predávajúci nárok  na náhradu za zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

2.    Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom

Kupujúci podnikateľ nemá možnosť odstúpiť od zmluvy. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho v súlade so základnými ustanoveniami týchto VOP platia pravidlá pre podnikateľov.

3.    Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim v prípade chyby ceny tovaru

Mimo prípadov stanovených zákonom je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene tovaru. Odstúpiť od zmluvy podľa tohoto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim tak, že Predávajúci Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Pokiaľ Kupujúci zaplatil aspoň časť kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia od zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

VI.                 Záverečné ustanovenia

 

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a/alebo nákupom u Predávajúceho.

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

V prípade, že si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy, prosím, stiahnite si, vyplňte a odošlite tento formulár.

Stiahnuť odstúpenie od zmluvy 

 

Predávajúci:

KVETA, s.r.o.

Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 36 326 844

Email: kveta@kveta.sk

Tel. č. +421 904 909 514

 

Kupujúci spotrebiteľ *:

Meno a priezvisko:                                         _____________________________________________________________________

Adresa:                                                           _____________________________________________________________________

                                                                        _____________________________________________________________________

Číslo faktúry:                                                  _____________________________________________________________________

Popis tovaru:                                                  _____________________________________________________________________

                                                                        _____________________________________________________________________

                                                                        _____________________________________________________________________

                                                                        _____________________________________________________________________

                                                                        _____________________________________________________________________

Dátum prevzatia tovaru:                               _____________________________________________________________________

Číslo účtu spotrebiteľa (IBAN):                      _____________________________________________________________________

Dôvod odstúpenia (nepovinné):                    _____________________________________________________________________

 

 

 

 

Dátum: ____________________                                                                            Podpis: ____________________

                                                                                                                                (ak sa formulár podáva v listinnej podobe)

 

                              

* Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.