Súhlas s cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré pomáhajú webovej stránke fungovať a tiež sledovať vašu interakciu s našou webovou stránkou. Aby sme však zaistili čo najlepšiu používateľskú skúsenosť, povoľte konkrétne cookies v Nastaveniach a kliknite na Prijať.

Ochrana údajov
Nevyhnutné
Výkonnostné
Ostatné
Privacy Policy
Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie vášho zážitku pri prechádzaní webovou stránkou. Z týchto súborov cookie sa vo vašom prehliadači ukladajú súbory cookie, ktoré sú kategorizované podľa potreby, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webovej stránky.

Používame tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako používate túto webovú stránku, na ukladanie preferencií používateľov a na poskytovanie obsahu a reklám, ktoré sú pre vás relevantné. Tieto súbory cookie sa vo vašom prehliadači uložia iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť deaktivovať tieto súbory cookie. Deaktivácia niektorých z týchto súborov cookie však môže mať vplyv na vašu skúsenosť s prehliadaním.
Nevyhnutné
Potrebné súbory cookie sú pre základné funkcie webových stránok zásadné a webové stránky bez nich nebudú fungovať zamýšľaným spôsobom.

Tieto súbory cookie neukladajú žiadne osobné identifikačné údaje.
Funkčné
Funkčné súbory cookie pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je zdieľanie obsahu webových stránok na platformách sociálnych médií, zhromažďovanie spätných väzieb a ďalšie funkcie tretích strán.
Analytika
Analytické cookies sa používajú na pochopenie toho, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto súbory cookie pomáhajú poskytovať informácie o metrikách počtu návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.
Výkon
Výkonnostné cookies sa používajú na pochopenie a analýzu kľúčových indexov výkonnosti webových stránok, čo pomáha zlepšovať užívateľskú skúsenosť pre návštevníkov.
Reklama
Súbory cookie reklamy sa používajú na doručenie návštevníkom prispôsobených reklám na základe stránok, ktoré navštívili predtým, a na analýzu efektívnosti reklamnej kampane.
Ostatné
Ostatné nekategorizované súbory cookie sú tie, ktoré sa analyzujú a zatiaľ neboli zatriedené do kategórie.
Naskenujte EAN kód
Úvod E-Shop kveta@kveta.sk 0904 909 514

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok

 

I.                   Všeobecné ustanovenia

 

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou  Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") Predávajúceho:

 

KVETA, s.r.o.

Zapísaná v ORSR OS Trenčín, vl. Č. 13586/R

So sídlom: Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 36 326 844

Email: kveta@kveta.sk

Tel. č. +421 904 909 514

 

a opisuje, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od Predávajúceho. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v predajni a zároveň je zverejnený na internetovej stránke www.kveta.sk.

Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním, resp. nákupom tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a/alebo prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

 

Prevzatím tovaru je okamih jeho odovzdania Predávajúcim Kupujúcemu, resp. prepravcovi.

 

II.                 Dĺžka záruky

 

Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, cena, množstvo). Na výslovnú žiadosť Kupujúceho spotrebiteľa Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však vydáva Predávajúci namiesto záručného listu Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkou záruky za veci, ktoré sa rýchlo kazia.

Záručná doba za veci, ktoré sa rýchlo kazia (črepníkové kvety a rastliny, rezané kvety) je 24 hodín.
Pre Kupujúceho podnikateľa môže byť záručná doba stanovená odlišne, ak to je pri danom type tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.

Pre Kupujúceho podnikateľa je záručná doba pre všetky zariadenia pripojiteľné do elektrickej siete stanovená na 6 mesiacov.

Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa, obidva zákony v platnom a účinnom znení, s prihliadnutím k spresneniam v tomto Reklamačnom poriadku.

 

III.                   Záručné podmienky

 

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci sa zaväzuje si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Kupujúci má nárok tovar neprevziať, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované.

 

2. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je:

KVETA, s.r.o.

Trenčianske Stankovce 1

913 11 Trenčianske Stankovce

 

Kupujúci môže vadný tovar na reklamáciu priniesť alebo zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky Predávajúceho. Odosielaný reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o zakúpení, podrobný popis chyby a dostatočné kontaktné údaje Kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a telefónne číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Kupujúci môže na tento účel použiť Reklamačný formulár, ktorý tvorí prílohu tohto Reklamačného poriadku.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim spotrebiteľom požadovaný, a to bezprostredne po prijatí reklamácie. Stav tovaru, v ktorom Kupujúci odovzdal tento tovar Predávajúcemu, bude posúdený v rámci reklamačného konania.

Kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutia reklamácie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky.

 

IV.                 Spôsob vybavenia reklamácie

 

1. Spôsob vybavenia reklamácie Kupujúceho spotrebiteľa

A. Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky

Ak ide o vadu odstrániteľnú, má Kupujúci spotrebiteľ právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo  na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady a Kupujúci spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Predávajúci.

V prípade zľavy (tovar označený ako „OZDOBA“) nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii Predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Táto lehota nie je záväzná ku Kupujúcemu podnikateľovi, ktorého vzťah s Predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

Ak si Kupujúci spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne Kupujúcemu spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša Predávajúci, ktorý je povinný ich spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť Predávajúcim zamietnutá.  

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá Kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

 

B. Zhoda s kúpnou zmluvou

V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má Kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

2. Spôsob vybavenia reklamácie Kupujúceho podnikateľa

Ak je Kupujúcim podnikateľ, Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude Kupujúci podnikateľ informovaný telefonicky alebo emailom.

Ak ide o vadu odstrániteľnú, bude tovar opravený.

Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ale povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.
Ak ide vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, Predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 

3. Spoločné ustanovenia

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vznikli:

     -     nesprávnym uchovaním,

     -     nesprávnym pestovaním,

     -     napadnutím chorobou alebo škodcami,

     -     poškodením slnkom, vetrom alebo mrazom,

     -     mechanickým poškodením.

Dôvodom na reklamáciu pri črepníkových rastlinách a kvetoch nie je:

     -     odkvitnutie kvetov,

     -     prirodzený odpad listov,

     -     zaschnutie rastliny počas vegetačného pokoja.

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať.

O vybavení reklamácie je Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá Kupujúcemu spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie zaslaný na adresu Kupujúceho.

Predávajúci sa s Kupujúcim podnikateľom dohodne na spôsobe prevzatia opraveného alebo vymeneného tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar, jeho kompletnosť, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Dobropisy sú preplácané výlučne bankovým prevodom na účet, ktorý uviedol Kupujúci v reklamačnom formulári.  

REKLAMAČNÝ FORMULÁR PRE KUPUJÚCEHO SPOTREBITEĽA

 Stiahnuť formulár

Predávajúci:

KVETA, s.r.o.

Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 36 326 844

Email: kveta@kveta.sk

Tel. č. +421 904 909 514

 

Kupujúci spotrebiteľ *:

Meno a priezvisko:                                             _____________________________________________________________________

Adresa:                                                               _____________________________________________________________________

Mobil:                                                                  _____________________________________________________________________

Emailová adresa:                                               _____________________________________________________________________

Číslo účtu (IBAN):                                               _____________________________________________________________________

Číslo dokladu:                                                     _____________________________________________________________________

Dátum vystavenia dokladu:                              _____________________________________________________________________

Popis tovaru a jeho vád:                                   _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:                výmena tovaru

                                                                                                                                            oprava tovaru

                                                                                                                                            vrátenie peňazí

                                                                                                                                            zľava z kúpnej ceny

                                                                                                                                             

                              

Dátum: ____________________                                                                            Podpis: ____________________

                                                                                                                                     (ak sa formulár podáva v listinnej podobe)    
* Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou reklamačného formulára je kópia dokladu o zakúpení!
 

VYJADRENIE PREDÁVAJÚCEHO (VYPLNÍ KVETA S.R.O.):

 

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru.

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:                   výmena tovaru

                                                                                                                                    oprava tovaru

                                                                                                                                    vrátenie peňazí

                                                                                                                                    zľava z kúpnej ceny

                                                                                                                                    nebola uznaná

Poznámky:                                                         _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

Ak bola reklamácia zamietnutá, môžete sa obrátiť o vykonanie odborného posúdenia na: _________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

 

Reklamácia bola doručená dňa:                        _________________________________________________

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:   _________________________________________________

Číslo reklamácie:                                                _________________________________________________

 

 

                                                                         

Dátum: ____________________                                                                            Pečiatka a podpis: ____________________
 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR PRE KUPUJÚCEHO PODNIKATEĽA

 Stiahnuť formulár

Predávajúci:

KVETA, s.r.o.

Trenčianske Stankovce 1, 913 11 Trenčianske Stankovce

IČO: 36 326 844

Email: kveta@kveta.sk

Tel. č. +421 904 909 514

 

Kupujúci spotrebiteľ *:

Meno a priezvisko:                                             _____________________________________________________________________

Adresa:                                                               _____________________________________________________________________

Mobil:                                                                  _____________________________________________________________________

Emailová adresa:                                               _____________________________________________________________________

Číslo účtu (IBAN):                                               _____________________________________________________________________

Číslo dokladu:                                                     _____________________________________________________________________

Dátum vystavenia dokladu:                              _____________________________________________________________________

Popis tovaru a jeho vád:                                   _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

                                                                            _____________________________________________________________________

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:                výmena tovaru

                                                                                                                                            oprava tovaru

                                                                                                                                            vrátenie peňazí

                                                                                                                                            zľava z kúpnej ceny

                                                                                                                                             

                              

Dátum: ____________________                                                                            Podpis: ____________________

                                                                                                                                     (ak sa formulár podáva v listinnej podobe)    
* Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Neoddeliteľnou súčasťou reklamačného formulára je kópia dokladu o zakúpení!